Prohlášení společnosti Czech Haus Group s.r.o. o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů

Společnost Czech Haus Group s.r.o., IČ: 03129331, se sídlem Božkovská 1759/57, 326 00 Plzeň, dále jen „společnost“ si je vědoma významu ochrany osobních údajů pro soukromí osob a přijala proto Pravidla ochrany osobních údajů a prohlašuje a zavazuje se splňovat Nařízení EU 2016/679 dále jen nařízení GDPR, Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 v aktuálním znění a reagovat na další legislativu v této oblasti.

Pro plnění nařízení má společnost Czech Haus Group s.r.o.  vytvořenou funkci – správce a zpracovatel údajů.

Rozsah osobních údajů zpracováváme pouze takové informace, které jsou nezbytně nutné pro poskytování služeb v oblasti prodeje nemovitostí, nabídky financování nemovitostí, odesílání odpovědí z kontaktního formuláře atd.

Veškeré osobní údaje si ponecháváme po dobu nezbytně nutnou do ukončení obchodního případu, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo pokud nebude v konkrétních případech uvedeno jinak.

Zabezpečení a ochrana údajů
Osobní údaje a data uchováváme v tištěné a elektronické podobě. Společnost přijala taková opatření, aby nemohlo docházet k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje podléhají utajení a povinnosti mlčenlivosti.

K osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci firmy a spolupracující subjekty – zpracovatelé (právní kancelář), pro zajištění konkrétní služby, kterou nedokážeme zajistit vlastními silami.

Prohlašujeme, že nemáme v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva která mají naši klienti v souvislosti s ochranou osobních údajů:

  • Právo na přístup a informace

můžete požádat o informace o tom, jaké osobní údaje Společnost zpracovává, odkud tyto údaje získala a za jakým účelem. Pokud jsou osobní údaje předávány třetím osobám, bude vám rovněž poskytnuta totožnost příjemce nebo kategorie příjemců.

  • Právo na opravu a doplnění

pokud by byly vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, můžete požádat o jejich opravu nebo doplnění. Společnost v takovém případě provede opravu osobních údajů a informuje též třetí strany, kterým osobní údaje poskytla.

  • Právo na výmaz

Máte právo požádat o vymazání vašich údajů, jestliže chybí nebo pominul právní základ pro zpracování osobních údajů. Výmaz bude v případě listinných dokumentů proveden fyzickým zničením (např. skartací) dokumentu nebo anonymizací osobních údajů v dokumentu. V případě, že je osobní údaj veden v elektronické podobě, bude proveden jeho výmaz z datového úložiště tak, aby nebyla možná jeho obnova.

  • Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitky proti zpracování jeho osobních údajů. V případě uplatnění námitky Společnost pozastaví zpracování osobních údajů do doby rozhodnutí o námitce. Společnost zpracování osobních údajů nezastaví pokud: může prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami jednotlivce; zpracování je určeno k vytvoření, výkonu nebo obraně právních nároků.

  • Právo na omezení zpracování

máte právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů,
subjekt údajů vznesl námitky proti zpracování
zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz
správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely
zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Právo na přenositelnost.

V případech osobních údajů, které poskytl Společnosti subjekt údajů na základě souhlasu nebo za účelem plnění smlouvy a jejichž zpracování je prováděno automatizovanými prostředky, má subjekt údajů právo na poskytnutí osobních údajů, které se ho týkají v běžném elektronickém formátu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018